Zásady Věrnostního programu Lolë Store

I.        Úvod

 • Účelem tohoto dokumentu Zásady Věrnostního programu Lolë Store („Zásady“) je podrobné vysvětlení pravidel Věrnostního programu Lolë Store („Program“), způsobu získávání výhod pro Členy Programu a Zpracování Osobních údajů ze strany správce za účelem vedení Programu.
 • Provozovatelem Programu a zároveň správcem osobních údajů je společnost Power Yoga Akademie s.r.o., IČ: 27361144, sídlem Praha 1 - Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 11800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108383 („PYA“).

II.      Kontaktní údaje

 • Kontaktní údaje na PYA - Lolë Store jsou následující:
  1. email: obchod@lolestore.cz;
  2. adresa: Lolë Store Prague, Karolíny Světlé 19, 110 00 Praha 1;

 

Členství v Programu

III.    Vznik členství

 • Členem Programu se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, která řádně, úplně a pravdivě vyplní tiskopis registračního formuláře Programu, včetně poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů a s těmito Zásadami, vlastnoručně jej podepíše a odevzdá („Zájemce“) v kamenné prodejně Lolë Store na adrese: Karolíny Světlé 19, 110 00 Praha 1 („Prodejna“). Registrační formuláře jsou k dispozici v prodejně Lolë Store.
 • Člen se zavazuje oznámit jakoukoliv změnu poskytnutých údajů bezodkladně, a to:
  1. osobně v Prodejně na adrese: Lolë Store Prague, Karolíny Světlé 19, 110 00 Praha 1;
  2. e-mailem: obchod@lolestore.cz.
 • Členství v Programu vzniká Zájemci okamžikem obdržení aktivované Věrnostní karty v Prodejně, kde Zájemce obdrží Věrnostní kartu oproti odevzdání řádně, úplně a pravdivě vyplněného podepsaného registračního formuláře do Programu („Člen“).
 • Každý Zájemce se může do Programu registrovat pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Na členství v Programu není právní nárok.
 • PYA rozhoduje s konečnou platností o registraci Zájemce do Programu. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství v Programu rozhoduje s konečnou platností PYA.
 • Registrací do Programu Zájemce prohlašuje, že se seznámil s těmito Zásadami, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

IV.    Věrnostní karta

 • Věrnostní karta zůstává vlastnictvím PYA a slouží k identifikaci Člena při nákupech v Prodejně a k uplatnění výhod vyplývajících z členství v Programu. Jakákoli odpovědnost PYA za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou Věrnostní karty je vyloučena.
 • Věrnostní karta je přenosná; to znamená, že ji může použít i jiná osoba než Člen (např. jeho rodinný příslušník).
 • V případě ztráty je Člen oprávněn požádat o vydání nové Věrnostní karty. V takovém případě ale přijde o veškeré již získané výhody a na Věrnostní kartu se bude nahlížet jako na nově založenou.
 • Při každém nákupu, který je uskutečněn s Věrnostní kartou, zaznamenává PYA informace o Členovi a provedené transakci a zpracovává je pro poskytnutí výhod vyplývajících z členství v Programu.
 • Věrnostní kartu lze použít pouze při nákupu v kamenné Prodejně. Výhody nelze čerpat při online nákupu na e-shopu a to ani se zvolením „osobního odběru“ na Prodejně.

V.      Výhody plynoucí z členství

 • Pro Člena Programu plynou následující výhody za věrnost:
  1. zasílání na míru přizpůsobených obchodních sdělení elektronickými prostředky;
  2. slevy za věrnost na nákupy v Prodejně („Sleva“).
 • Pravidla pro získání Slevy:
  1. Sleva je vázána na částku, kterou Člen v Prodejně zaplatí za své nákupy („Částka“). Částka se získává sečtením hodnot nákupů, které Člen provedl v Prodejně za dobu 1 roku (12 měsíců po sobě jdoucích) ode dne získání Věrnostní karty. Aby se nákup započítal do Částky, musí se Člen předem prokázat platnou Věrnostní kartou.
  2. Částka se na Věrnostní kartu načítá po dobu 1 roku (12 měsíců po sobě jdoucích) ode dne získání Věrnostní karty. Po uplynutí 1 roku (12 měsíců po sobě jdoucích) ode dne získání Věrnostní karty se Částka a z ní plynoucí Sleva vynulují a Člen začíná načítat Částku znovu. Věrnostní karta se tedy obnoví automaticky, není třeba žádat o její obnovení.
   • PYA si vyhrazuje právo Program po uplynutí jednoho roku neobnovit, kdykoliv jej bez udání důvodu ukončit či upravit výši Slev a podmínky jejich získání.
  3. Sleva je poskytována od následujícího nákupu, který přesáhne hraniční Částku.
 • Výše Slevy je následující:
  1. pokud Částka nepřekročí 3.000 Kč za rok, tak Člen nemá nárok na Slevu;
  2. nárok na Slevu vzniká Členovi, jehož nákupy přesáhnou Částku 3.000 Kč za rok; takový Člen má nárok na Slevu ve výši 5% na své nákupy v Prodejně, sleva platí pouze do doby vynulování dle odstavce V.2 b);
  3. pokud Částka přesáhne hodnotu 15.000 Kč za rok, pak má Člen nárok na Slevu ve výši 10% na své nákupy v Prodejně, sleva platí pouze do doby vynulování dle odstavce V.2 b).
 • Člen je vždy oprávněn požadovat sdělení výše Slevy ještě před provedením nákupu.

VI.    Zánik členství

 • Člen může své členství v Programu kdykoli ukončit, a to:
  1. osobně v Prodejně: Lolë Store Prague, Karolíny Světlé 19, 110 00 Praha 1;
  2. e-mailem: obchod@lolestore.cz (za předpokladu, že výpověď je zaslána z registrované e-mailové adresy);
  3. dopisem zaslaným na adresu Prodejny: Lolë Store Prague, Karolíny Světlé 19, 110 00 Praha 1.
 • PYA je oprávněna ukončit členství kteréhokoli Člena v Programu a deaktivovat jeho Věrnostní kartu, a to i bez udání důvodu, zejména však v případě, že Člen:
  1. odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;
  2. uvede při registraci do Programu nesprávné či nepravdivé údaje;
  3. zneužije výhody, které jsou mu jako členovi Programu poskytovány;
  4. od posledního nákupu s Věrnostní kartou uplynuly minimálně 3 roky; nebo
  5. poruší jakýmkoliv způsobem tyto Zásady.
 • PYA si dále vyhrazuje právo deaktivovat Věrnostní kartu, pokud došlo k jejímu zneužití.

Zpracování osobních údajů

VII.  Účel zpracování

 • Osobní údaje jsou zpracovávány tak, aby bylo možno zajistit užívání Věrnostní karty dle Zásad.
 • Účelem zpracování osobních údajů je zajištění poskytnutí veškerých výhod a služeb vyplývajících ze Zásad.
 • Pro naplnění účelu bude prováděna segmentace dle aktivit Člena (zejména dle druhu prováděných nákupů, dále dle věku, pohlaví, účasti na aktivitách PYA a dle preferencí Člena), a to za účelem výběru vhodných výhod a nabídek ze strany PYA.

VIII.           Právní základ

 • Právním základem zpracování je informovaný a dobrovolný souhlas Člena, který je udělován PYA pro stanovený účel.
 • Zájemce není povinen osobní údaje poskytovat a udělovat souhlas. Pokud Zájemce souhlas neudělí, neobdrží Věrnostní kartu a členství v Programu nevznikne, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro vedení Programu.
 • V případě, že Člen svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá, tak bude jeho členství v Programu ukončeno dle Zásad.
 • Po odvolání souhlasu je právním základem oprávněný zájem z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv, to vše odděleně, v omezeném nezbytném rozsahu.

IX.    Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Osobní údaje Člena jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu ke splnění daného účelu.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště.

X.      Doba zpracování

 • Osobní údaje Člena budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do zrušení členství v Programu či do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Osobní údaje Člena uchovávané z důvodu oprávněného zájmu PYA, spočívajícím v právu na obhajobu a výkon práv, jsou uchovávané po dobu nezbytně nutnou, maximálně po dobu 3 let, déle jen pokud to stanoví právní předpis.

XI.    Zpracovatelé

 • Člen bere na vědomí, že PYA využívá ke splnění daného účelu dodavatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů Člena pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele z následujících kategorií:
  1. osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby;
  2. osoby zabývající se personalistikou a vzděláváním;
  3. osoby poskytující IT služby;
  4. osoby zabývající se internetovým marketingem;
  5. osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů;
  6. osoby zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací;
  7. osoby poskytující software licenci pro online komunikaci.

Poučení o právech

XII.  Uplatnění práv, námitky proti zpracování a odvolání souhlasu

 • Námitky, dotazy, poznámky či žádosti týkající se zpracování osobních údajů je možno posílat na kontaktní údaje uvedené v těchto Zásadách.
  1. Člen/Zájemce je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, uoou.cz.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Člen může kdykoliv požádat o ukončení zpracování jeho osobních údajů na adrese Lolë Store Prague, Karolíny Světlé 19, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailu: obchod@lolestore.cz. V takovém případě však dojde i k ukončení jeho členství v Programu dle Zásad.
 • Odvolání souhlasu s přímým marketingem: Člen může kdykoliv požádat o ukončení zasílání na míru přizpůsobených obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to v každém jednotlivém obchodním sdělení. Toto nemá vliv na členství v programu.
 • V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení osoby ke konkrétnímu Členovi/Zájemci. V odůvodněných případech, pro ochranu práv Člena/Zájemce může být požadována kontrola/ověření identifikace osoby žadatele.
 • Jakýkoli požadavek bude po přijetí zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoli prodloužení této lhůty bude žadatel bezodkladně informován. Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení přizpůsobených na míru bude vyřízeno bezodkladně.

XIII.Právo vznést námitku

 • Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má Člen/Zájemce právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud jsou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu. Pokud vznese Člen námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

XIV.           Právo na přístup

 • Člen (subjekt údajů) má právo získat od PYA potvrzení, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo požadovat informaci o: účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnosti u dozorového úřadu.
 • PYA každému subjektu poskytne informace stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a sdělení o zpracování. PYA informace poskytne elektronicky, popřípadě písemně.
 • Veškeré informace, sdělení a úkony jsou poskytovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může PYA buď:
  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
  2. odmítnout žádosti vyhovět.
 • Pokud má PYA důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení identity subjektu.
 • PYA neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu, ledaže nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

XV.  Právo na opravu

 • Člen má právo na to, aby PYA bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se Člena týkají.
 • S přihlédnutím k účelům zpracování má Člen také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

XVI.           Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 • Člen má právo na to, aby PYA bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Člena týkají, a PYA má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. Člen odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. Člen vznese námitky proti zpracování (podle výše uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na PYA vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

XVII.         Právo na omezení zpracování

 • Člen má právo na to, aby PYA omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  1. pokud Člen popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby PYA mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a Člen odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. PYA již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Člen je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. pokud Člen vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody PYA převažují nad oprávněnými důvody Člena.

XVIII.       Právo na přenositelnost údajů

 • V části, kde je zpracování osobních údajů prováděno automaticky a je založeno na souhlasu, má Člen právo získat osobní údaje, které se jej týkají a které sdělil PYA, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu PYA, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

XIX.Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

 • Člen má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Člena právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.
 • PYA nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.
 • Segmentace, která je PYA prováděna, nemá pro Člena právní účinky, ani se jej významně nedotýká.

XX. Závěrečná ustanovení

 • Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2019.
 • Platná a účinná verze těchto Zásad je vždy zobrazena na internetových stránkách lolestore.cz a je umožněna jejich archivace a reprodukce Členem/Zájemcem. Tyto Zásady mohou být kdykoliv aktualizovány či změněny, avšak toto nemá dopad na podmínky již odsouhlaseného Zpracování. Poté, co nové Zásady nabydou účinnosti, se má za to, že Člen se změnou Zásad souhlasí okamžikem použití Věrnostní karty. Nové znění je účinné zveřejněním. Člen je povinen se vždy seznámit s aktuálním zněním Zásad.
 • PYA si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu ukončit Program či jakoukoliv jeho část. PYA může účely používání Věrnostní karty dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat aktualizací Zásad a jejich umístěním na své internetové stránky.

prihlaska

IMG_9815 IMG_9816  Lolë karta 2  Lolë karta